අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

පුවත් සහ සිදුවීම්

26
අගෝ2020

රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් / ඩිප්ලෝමාධාරින් සඳහා අභ්‍යාසලාභී පුහුණුවක් ලබාදීම- 2020 II අදියර

රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්/ඩිප්ලෝමාධාරින් සඳහා අභ්‍යාසලාභි පුහුණුව ලබාදීම...

17
මාර්2020

කොරෝනා රෝග ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම - උපදෙස්

2020.03.15 දින වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුලින්...

17
ජන2020

කොට්ඨාශ දින රැස්වීම්

අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ 2020 වර්ෂය සඳහා...

02
ජන2020

2020 නව වසරේ රාජකාරි ආරම්භය

2020 නව වසරේ රාජකාරි ආරම්භය - අම්බලන්ගොඩ...

Scroll To Top