රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්/ඩිප්ලෝමාධාරින් සඳහා අභ්‍යාසලාභි පුහුණුව ලබාදීම 2020 II අදියර සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අම්බලන්ගොඩ වෙත කැඳවා ඇති සුදුසුකම් ලැබුවන්ගේ නාම ලේඛණය පහත දක්වා ඇති අතර 2021.02.01 දින අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙත වාර්තා කරන ලෙස මෙහි නම් සඳහන් සියලුම උපාධිධාරි / ඩිප්ලෝමාධාරින් වෙත මෙයින් දැනුම් දෙනු ලැබේ.                           

අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙත අභ්‍යාසලාභී පුහුණූව සඳහා කැඳවා ඇති සුදුසුකම් ලැබු උපාධීධාරි / ඩිප්ලෝමාධාරින්ගේ නාමලේඛණය - 2020 II අදියර

අනු          අංකය            ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය පුහුණු පත්වීම් ලිපියේ අංකය මුලකුරු සමග නම ලිපිනය ජා.හැඳුනුම්පත් අංකය
1 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03792 එන්.අයි.එස්. ප්‍රනාන්දු මෙය/මිය පියුම්සි, කුලීගොඩ,
අම්බලන්ගොඩ
925521051V
2 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03793 කේ.ඒ.අයි. මධුෂානි මෙය/මිය කේ.ඒ. පත්මසිරි, 272,
ඇත්ඔලුව,
මීටියාගොඩ
928442853V
3 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03794 එච්.එල්.ඩී. උදයංගනී මෙය/මිය පලමු හරස් පාර,
ඔලබැද්ද,
බටපොල
915740669V
4 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03795 ඩබ්ලිව්.අයි.එල්.ඩී. අමරසිංහ මෙය/මිය සව්සිරි උයන, භාෂිණී වත්ත,
සාදමුල්ල,
බටපොල
847502118V
5 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03796 බී.එච්. චතුරිකා මෙය/මිය 221, තල්ගස්ගොඩ,
අම්බලන්ගොඩ
935570298V
6 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03797 ආර්.එම්.එම්. ප්‍රභාෂිණී මෙය/මිය 9, කන්ද මාවත,
අම්බලන්ගොඩ
906540282V
7 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03798 කේ.එස්. චතුමාලි මෙය/මිය මානම්ගොඩ,
බටපොල
906392593V
8 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03799 ඩබ්ලිව්.ඒ.එල්. ද සිල්වා මෙය/මිය 63, දෙස්පෙම්ගම,
මිටියාගොඩ,
අම්බලන්ගොඩ
935123658V
9 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03800 පී.එල්.ඕ. ගීතානන්ද මෙය/මිය 317/4, මහවීදිය,
අම්බලන්ගොඩ
905113062V
10 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03801 ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.වයි. තරිඳු මයා 4/26, මැටිවල,
තෙල්වත්ත
931851055V
11 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03802 අයි.ඩී.එස්. සුදේශිකා මෙය/මිය 31, කන්ද මාවත,
පටබැඳිමුල්ල,
අම්බලන්ගොඩ
917121702V
12 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03803 එම්.කේ.එස්. මධුෂාන් මයා මානම්ගොඩ,
බටපොල
902303413V
13 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03804 එල්.එච්.එල්.අයි. පූර්ණිකා මෙය/මිය ඉලුක්පිටිය,
බටපොල
927431238V
14 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03805 ඩී.කේ.බී. උදයංගනී මෙය/මිය 1/240, තල්ගස්ගොඩ,
අම්බලන්ගොඩ
895073709V
15 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03806 සී.ටී. සමරසිංහ මයා 180-1, හඟරන්වත්ත,
මීටියාගොඩ,
අම්බලන්ගොඩ
943303983V
16 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03807 පී.එල්.එන්. ශ්‍යාමලි මෙය/මිය 22/1 සී, ශ්‍රී බුද්ධ දත්ත මාවත,
පොල්වත්ත,
අම්බලන්ගොඩ
818643535V
17 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03808 ජී.අයි. සඳුනිකා මෙය/මිය 51/1, කුලරත්න පාර,
අම්බලන්ගොඩ
946170526V
18 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03809 පී.එච්.එම්. වීරසිංහ  මිය "රුක්ෂි", දොරළ,
බටපොල
885900208V
19 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03810 එම්.අයි. කළුආරච්චි මෙය/මිය 1 ඒ, පඤ්ඤාලෝක මාවත,
පොල්වත්ත,
අම්බලන්ගොඩ
927071029V
20 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03811 ජී.ඒ.සී. උදේශිනි මෙය/මිය දික්කැල,
බටපොල
926580400V
21 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03812 පී.එච්.එස්. පමෝද්‍යා මෙය/මිය "කුමුදු", සිරිඅනෝමදස්සි මාවත,
මිල්ලවත්ත,
බටපොල
926611755V
22 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03813 ඒ.එච්. ආරියසිංහ මෙය/මිය 469, "ගුරුකුල",
මහ වීදිය,
අම්බලන්ගොඩ
946651745V
23 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03814 ජී.ඩබ්ලිව්.එච්. ලංකිකා මෙය/මිය "හසිනි", ඉලුක්පිටිය,
බටපොල
945030054V
24 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03815 කේ.සී.එල්. අනුරාධා මෙය/මිය 264/2, මරදාන වත්ත,
කුලිගොඩ පාර,
මිටියාගොඩ
926250051V
25 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03816 ජී.එස්. ලක්ෂිකා මෙය/මිය 80/34, පොල්වත්ත පාර,
හල්වතුර, විලේගොඩ,
අම්බලන්ගොඩ
935650275V
26 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03817 එච්.ඒ.එන්. කෞෂල්‍යා මෙය/මිය 194/1, කළ්‍යාණතිස්ස මාවත,
මහවත්ත,
බටපොල
946400807V
27 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03818 බී.එච්. ආරියරත්න මෙය/මිය 427/2ඒ, පටබැඳිමුල්ල,
අම්බලන්ගොඩ
925052817V
28 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03819 ඒ.එන්. චතුරංගනී මෙය/මිය 31/ඒ, ලෙව්දූව,
මීටියාගොඩ
925563099V
29 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03820 එම්.පී.කේ.ටී. විජේරත්න මයා 237, තල්ගස්ගොඩ,
අම්බලන්ගොඩ
933192440V
30 අම්බලන්ගොඩ GAL-07-03821 ආර්.ඒ.එන්.ගුණවර්ධන මෙය/මිය 91, මුහුදු වෙරළපාර,
පටබැදිමුල්ල,
අම්බලන්ගොඩ
846734023V

පුහුණුව සඳහා වාර්තා කිරිමේදී ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපි ලේඛණ

1. ජාතික හැඳුනුම්පත

2. උප්පැන්න සහතිකය

3. ග්‍රාම නිලධාරි විිසින් නිකුත් කරනු ලබන පදිංචිය සනාථ කිරිමේ සහතිකය (ඩී.එස්.04 ආකෘතිය අනුව)

4. උපාධි සහතිකය/ඩිප්ලෝමා සහතිකය

5. විස්තරාත්මක ප්‍රතිඵල ලේඛණය (උපාධි සහතිකය හෝ විස්තරාත්මක ප්‍රතිඵල ලේඛණය විශ්ව විද්‍යාලය විිසින් මෙතෙක් නිකුත් කර නොමැති නම් අදාල විශ්ව විද්‍යාලයේ ලේඛණාධිකාරි විිසින් ප්‍රතිඵල සනාථ කරමින් නිකුත් කර ඇති ලිපිය)

6. නමෙහි වෙනසක් වේ නම් ඒ සඳහා දිවුරුම් ප්‍රකාශය (අදාල සහතික වල නම් වෙන වෙනම සඳහන් කරමින් එම නම් වලින් සඳහන් වන්නේ එකම පුද්ගලයෙකු බවට ප්‍රකාශ කරමින් රු. 50 ක අවලංගු නොකරන ලද මුද්දරයක් මත ඔබගේ අත්සන තබා සාමදාන විනිසුරුවරයෙකු හෝ දිවුරුම් කොමසාරිස්වරයෙකු විසින් එය සහතික කළ යුතුය.)

7.අදාල වන්නේ නම් උපැවිදි සහතිකය

8. රැකියා විරහිත භාවය පිළිබඳ දිවුරුම/ ප්‍රතිඥාව ඇමුණුම (Annex Affidevite) සහ ඉල්ලා සිටින සෙසු ලේඛණ වෙතොත් ඒවා ඡායා පිටපත් සමග ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. සියළු ඡායා පිටපත් අයදුම්කරු විසින්ම සත්‍ය පිටපත් බවට සහතික කළ යුතුය.)

Annex Affidevite (දිවුරුම් ප්‍රකාශය)

News & Events

26
Aug2020

රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් / ඩිප්ලෝමාධාරින් සඳහා අභ්‍යාසලාභී පුහුණුවක් ලබාදීම- 2020 II අදියර

රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්/ඩිප්ලෝමාධාරින් සඳහා අභ්‍යාසලාභි පුහුණුව ලබාදීම...

17
Mar2020

කොරෝනා රෝග ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම - උපදෙස්

2020.03.15 දින වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුලින්...

Scroll To Top