උක්ත වැඩසටහන යටතේ අභ්‍යාසලාභි උපාධිධාරි/ඩිප්ලෝමාධාරි පත්වීමක් නොලැබීම සම්බන්ධයෙන් ලැබුණු අභියාචනා තවදුරටත් පරික්ෂා කිරීමේදී සුදුසුකම් ලැබු අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණයන්ට අනුව අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් අභ්‍යාසලාභින්ගේ නාම ලේඛණය පහත දක්වා ඇත. ඒ අනුව වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි  ඔබ අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කාර්යාලයේ පුහුණුව සඳහා වාර්තා කල යුතුය. මෙම අභ්‍යාසලාභින්ගේ පුහුණුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ පුහුණුව සඳහා වාර්තා කරන දින සිටය.  2021.03.26 දින හෝ ඊට පෙර පුහුණුව සඳහා වාර්තා නොකරන නිලධාරින් අභ්‍යාසලාභි පත්වීම භාරගැනීමට අපේක්ෂාවක් නොමැති සේ සලකා ක්‍රියාකරනු ලැබේ.  අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙත වාර්තා කරන ලෙස මෙහි නම් සඳහන් සියලුම උපාධිධාරි / ඩිප්ලෝමාධාරින් වෙත මෙයින් දැනුම් දෙනු ලැබේ.                           

අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙත අභ්‍යාසලාභී පුහුණූව සඳහා කැඳවා ඇති සුදුසුකම් ලැබු උපාධීධාරි / ඩිප්ලෝමාධාරින්ගේ නාමලේඛණය - 2020 IV අදියර අභියාචනා

අනු අංකය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

පුහුණු පත්වීම් අංකය

මුලකුරු සමග නම

ජා.හැ.අංකය

01

අම්බලන්ගොඩ

GAL-07-04321

බී.ඒ.ඩී. සිල්වා මෙය/මිය

915500870V

02

අම්බලන්ගොඩ

GAL-07-04322

පී.සී පල්ලියගුරුගේ මෙය/මිය

815811828V

03

අම්බලන්ගොඩ

GAL-07-04323

එච්.එන්.කේ.කේ මධූෂානි මෙය/මිය

935900662V

04

අම්බලන්ගොඩ

GAL-07-04324

කේ.කේ.ටී දිල්ෂානි මිය/මෙය

915500870V

05

අම්බලන්ගොඩ

GAL-07-04325

කේ.එච්.ඩී.ද සිල්වා

947462130V

06

අම්බලන්ගොඩ

GAL-07-04373

ඩබ්ලිව් වී රණසිංහ

787942709V

පුහුණුව සඳහා වාර්තා කිරිමේදී ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපි ලේඛණ

1. ජාතික හැඳුනුම්පත

2. උප්පැන්න සහතිකය

3. ග්‍රාම නිලධාරි විිසින් නිකුත් කරනු ලබන පදිංචිය සනාථ කිරිමේ සහතිකය (ඩී.එස්.04 ආකෘතිය අනුව)

4. උපාධි සහතිකය/ඩිප්ලෝමා සහතිකය

5. විස්තරාත්මක ප්‍රතිඵල ලේඛණය (උපාධි සහතිකය හෝ විස්තරාත්මක ප්‍රතිඵල ලේඛණය විශ්ව විද්‍යාලය විිසින් මෙතෙක් නිකුත් කර නොමැති නම් අදාල විශ්ව විද්‍යාලයේ ලේඛණාධිකාරි විිසින් ප්‍රතිඵල සනාථ කරමින් නිකුත් කර ඇති ලිපිය)

6. නමෙහි වෙනසක් වේ නම් ඒ සඳහා දිවුරුම් ප්‍රකාශය (අදාල සහතික වල නම් වෙන වෙනම සඳහන් කරමින් එම නම් වලින් සඳහන් වන්නේ එකම පුද්ගලයෙකු බවට ප්‍රකාශ කරමින් රු. 50 ක අවලංගු නොකරන ලද මුද්දරයක් මත ඔබගේ අත්සන තබා සාමදාන විනිසුරුවරයෙකු හෝ දිවුරුම් කොමසාරිස්වරයෙකු විසින් එය සහතික කළ යුතුය.)

7.අදාල වන්නේ නම් උපැවිදි සහතිකය

8. රැකියා විරහිත භාවය පිළිබඳ දිවුරුම/ ප්‍රතිඥාව ඇමුණුම (Annex Affidevite) සහ ඉල්ලා සිටින සෙසු ලේඛණ වෙතොත් ඒවා ඡායා පිටපත් සමග ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. සියළු ඡායා පිටපත් අයදුම්කරු විසින්ම සත්‍ය පිටපත් බවට සහතික කළ යුතුය.)

Annex Affidevite (දිවුරුම් ප්‍රකාශය)

The division days of year 2020 ambalangoda Divisional secretariat are as follows.

S/No

Month

Date

01

January

17

02

February

14

03

March

13

04

April

03

05

May

15

06

June

12

07

July

10

08

August

14

09

September

11

10

October

09

11

November

13

12

December

11

The Divisional Secretariat discussion was held successfully at Ambalangoda Divisional Secretariat on 05th December 2019.

News & Events

26
Aug2020

රැකියා විරහිත උපාධීධාරින්/ඩිප්ලෝමාධාරින් සඳහා අභ්‍යාසලාභි පුහුණවක් ලබාදීම- 2020 අභියාචනා සලකා බැලීම - IV අදියර

උක්ත වැඩසටහන යටතේ අභ්‍යාසලාභි උපාධිධාරි/ඩිප්ලෝමාධාරි පත්වීමක් නොලැබීම...

17
Mar2020

කොරෝනා රෝග ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම - උපදෙස්

2020.03.15 දින වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුලින්...

Scroll To Top