ඉඩම් අංශය මඟින් ඔබට ලබා ගතහැකි සේවාවන්

1. රජයේ ඉඩමක් ඉඩම් සංවර්ධන අඥාපනත යටතේ බෙදා දිම හා බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම.

2. රන්බිම දීමනා පත්‍ර සකස් කළ පසු නිකුත් කිරීම.

3. දීමනා පත්‍ර ඉඩමට පසු අයිතිය නම් කිරීම

4. දීමනා පත්‍ර ඉඩමක මුල් අයිතිය නම් කිරීම

5. ප්‍රදාන පත්‍ර ඉඩම බැංකු ඇපයට තැබීමට අවසර දීම

මෙම සේවාවන් සදහා අවශ්‍ය සුදුසුකම් හා ලියවිලි

අවශ්‍ය සුදුසුකම් -

1. ඉඩම් සදහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කිරීම.

2. ඉල්ලුම්කරුට වෙනත් ඉඩම් නොමැති විම. (අනවසරෙන් රජයේ ඉඩමක පදිංචි වී සිටින අයෙකුටද ඉල්ලුම් කල හැකිය.)

3. අඩු ආදායම් පන්තියේ හා ගොවි පන්තියේ උගත් තරුණයෙක් වීම.

 

අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන :-

1. ඉඩම් නොමැති තැනැත්තන්ගේ නාම ලේඛනයේ ලියාපදිචි වීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය.

2. ඉඩම් කච්චේරිය සදහා ඉල්ලුම් පත්‍රය.

3. ඉඩමක් ලබා ගැනීම සදහා ශ්‍රි ලාංකේය පුරවැසියෙක් වීම.

ඉඩම් අංශයෙන්,  

  • බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

           අවශ්‍ය ලියවිලි   :-     කැඳවීම් ලිපියජාතික හැඳුනුම්පත

                                                         

  • රන්බිම දීමනා පත්‍ර සකස් කළ පසු නිකුත් කිරීම

            අවශ්‍ය ලියවිලි   :-   කැඳවීම් ලිපිය, මුල් බලපත්‍රය සහ ජාතික හැඳුනුම්පත     

                                                    

  •   දීමනා පත්‍ර ඉඩමට පසු අයිතිය නම් කිරීම                          

              අවශ්‍ය ලියවිලි   :-    

             - ඉල්ලීම් ලිපිය

             - දීමනා පත්‍රය හා එහි ජායා පිටපතක්

             - සම්පූර්ණ පත්තිරු

             - උරුමකරුවන්ගේ ඥාතීත්වය තහවුරු කිරීමට සහතික හා ඒවායේ ජායා පිටපතක් බැඟින් (උප්පැන්න/විවාහ)

             - නම්වල වෙනසක් ඇත්නම් දිවුරුම් ප්‍රකාශය

             - රු. 25.00 මුද්දර 01 ක්

                                                                         ග්‍රාම නිලධාරීගෙන් ඉඩම් කොමසාරිස් 155 ආකෘති පත්‍රය ලද පසු

                                                                    ලියාපදිංචිය සඳහා යොමු කිරීමට දින 03                                                              

                                                                    ලියාපදිංචි කිරීමෙන් පසු කැඳවීම දින 01

 

  • දීමනා පත්‍ර ඉඩමක මුල් අයිතිය නම් කිරීම

     අවශ්‍ය ලියවිලි   :-     

             - ඉල්ලීමේ ලිපිය

             - දීමනා පත්‍රය හා එහි ජායා පිටපතක්

             - ජාතික හැඳුනුම්පත

             - සම්පූර්ණ පත්තිරු

             - කට්ටිකරුගේ සහ කලත්‍රයාගේ මරණ සහතිකවල මුල් පිටපත් හා ජායා පිටපත්

             - උරුමකරුවන්ගේ ඥාතීත්වය තහවුරු කිරීමට සහතික හා ඒවායේ ජායා පිටපතක් බැඟින් (උප්පැන්න / විවාහ)

             - නම්වල වෙනසක් ඇත්නම් දිවුරුම් ප්‍රකාශය

              -රු. 25.00 මුද්දර 01ක්

                                                           

  • ප්‍රදාන පත්‍ර ඉඩම බැංකු ඇපයට තැබීමට අවසර දීම

          අවශ්‍ය ලියවිලි   :-     

         - ඉල්ලීමේ ලිපිය

         - ග්‍රාම නිලධාරී වාර්තාව

         - දීමනා පත්‍රය හා එහි ජායා පිටපතක්

         - ජාතික හැඳුනුම්පත

         - සම්පූර්ණ පත්තිරු

         - අදාල බැංකුවේ ලිපිය

          - ප්‍රකාශය

 

News & Events

26
Aug2020

රැකියා විරහිත උපාධීධාරින්/ඩිප්ලෝමාධාරින් සඳහා අභ්‍යාසලාභි පුහුණවක් ලබාදීම- 2020 අභියාචනා සලකා බැලීම - IV අදියර

උක්ත වැඩසටහන යටතේ අභ්‍යාසලාභි උපාධිධාරි/ඩිප්ලෝමාධාරි පත්වීමක් නොලැබීම...

17
Mar2020

කොරෝනා රෝග ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම - උපදෙස්

2020.03.15 දින වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුලින්...

Scroll To Top