සමෘද්ධි බැංකු සංගමයේ සාමාජිකත්වය ලබාගැනීම සදහා

සුදුසුකම්:-      

  • සමෘද්ධිලාභියෙකු හෝ අඩු ආදායම්ලාභියෙකු වීම.

          (සමෘද්ධි දීමනා පත්‍රය අනිවාර්ය නොවේ)

  • බැංකු සංගමයේ රු. 500ක කොටස් මුදලක් තැන්පත් කළ යුතුය.

          ( මෙම මුදල කොටස් වශයෙන් ද තැන්පත් කළ හැක)

 

සමෘද්ධි බැංකු සංගමයෙන් ඔබට හඳුන්වාදෙන ගිණුම් වර්ග

  • සිසුරක ඉතුරුම් ගිණුම (පාසල් ළමුන් සඳහා)
  • කැකුළු තැන්පතු ගිණුම (ළමුන් සඳහා)
  • දිරිය මාතා තැන්පතු ගිණුම
  • සාමාජික නොවන තැන්පතු ගිණුම
  • කණ්ඩායම් තැන්පතු ගිණුම
  • සාමාජික කොටස් ගිණුම
  • සාමාජික තැන්පතු ගිණුම

මෙම ගිණුම් සඳහා ආකර්ශනීය පොලියක් ලබාදීමට කටයුතු යොදා ඇත.

 

News & Events

26
Aug2020

රැකියා විරහිත උපාධීධාරින්/ඩිප්ලෝමාධාරින් සඳහා අභ්‍යාසලාභි පුහුණවක් ලබාදීම- 2020 අභියාචනා සලකා බැලීම - IV අදියර

උක්ත වැඩසටහන යටතේ අභ්‍යාසලාභි උපාධිධාරි/ඩිප්ලෝමාධාරි පත්වීමක් නොලැබීම...

17
Mar2020

කොරෝනා රෝග ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම - උපදෙස්

2020.03.15 දින වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුලින්...

Scroll To Top